Koordynatorzy sieci

Małgorzata Durydiwka, dr hab., geograf. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2013 r. na podstawie rozprawy pt. „Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce” uzyskała stopień doktora habilitowanego. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół geografii turystyki, a zwłaszcza takich zagadnień, jak: turystyka jako funkcja społeczno-gospodarcza miejscowości (regionów), turystyka wiejska, turystyka kulturowa, przemiany obszarów zachodzące pod wpływem turystyki. Uczestniczka stypendiów i staży naukowych na Uniwersytecie w Tübingen oraz na Uniwersytecie Karola w Pradze, a także w badań naukowych dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w regionie Las Huastecas (Meksyk) prowadzonych wspólnie przez pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (UW) oraz Faculdad de Geografía (Universidad Autónoma del Estado de México) w Toluce. Prowadziła również cykl wykładów w ramach kursu postdoc „Programa de Investigación Postdoctoral en Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente“ na Uniwersytecie w Manizales (Kolumbia). Autorka wielu publikacji naukowych. Od 2017 r. Redaktor naczelna czasopisma „Prace i Studia Geograficzne“.

Mirosław Mika, dr hab., prof. UJ, geograf, prowadzi badania w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą turystyki i jej rozwoju w różnych układach lokalnych, a także oddziaływania parków narodowych na gospodarkę lokalną. W 2003 r. obronił rozprawę doktorską, a w 2014 r. otrzymał habilitację na podstawie pracy pt. „Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki”. W Uniwersytecie Jagiellońskim kieruje Zakładem Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej. Autor licznych opracowań naukowych, planistycznych i popularyzatorskich. Stale współpracuje z krajowymi instytucjami samorządu terytorialnego i ochrony przyrody, a także zagranicznymi ośrodkami naukowymi w Europie, Afryce i Azji.

Krzysztof Widawski, dr hab., geograf. Realizowane działania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z geografią turystyki jak turystyka kulturowa, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki w środowisku wiejskim, turystyka senioralna, turystyka edukacyjna i szkolna, w końcu także geoturystyka. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu, w tym monografii. W roku 2000 obronił pracę doktorską poświęconą roli folkloru i tradycyjnej kultury ludowej w rozwoju turystyki na przykładzie Półwyspu Iberyjskiego. Na podstawie rozprawy „Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski” w roku 2012 uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Jest pracownikiem Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie kieruje Zakładem Geografii Regionalnej i Turystyki. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Hiszpanii współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Czechach, Słowacji, Serbii, Izraela czy na Węgrzech. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne jako przewodnik turystyczny, dyrektor działu pielgrzymkowego w biurze turystycznym, czy współtwórca działu kontentu i jego dyrektor w Travlplanet.pl.

Alina Zajadacz, dr hab., prof. UAM, geograf. Główne zainteresowania badawcze związane są z geografią turystyki, w tym potencjałem turystycznym miast i regionów oraz turystyką dostępną (accessible tourism). Studia geograficzne ze specjalnością z zakresu kształtowania i ochrony środowiska ukończyła w 1996 r., pracę doktorska pt. „Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich” obroniła w 2001 r., a tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2013 r. na podstawie rozprawy „Turystyka osób niesłyszących – ujęcie geograficzne”. Ukończyła także studia z „Zarządzania zasobami ludzkimi” (2016) oraz kurs Tourism and Travel Management (The University of Queensland, Australia, 2019). Autorka ponad stu publikacji naukowych w tym kilku monografii. Współpracuje z ośrodkami zagranicznymi (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Rosji); ponadto z instytucjami, stowarzyszeniami (opracowania strategii rozwoju turystyki, analizy dostępności pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnością). Prowadzi szkolenia dla branży turystycznej. W działalności społecznej: przewodnicząca Komisji Geograficzno-Geologicznej (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk); wiceprzewodnicząca sekcji Geografii Turyzmu (Polskie Towarzystwo Geograficzne); członkini: kapituły rankingu uczelni wyższych (Wiadomości Turystyczne) oraz grupy doradczej w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.