O nas

Sieć badawcza Geograficzne Laboratorium Turystyki – GeoLabTur została zainicjowana w ramach Porozumienia geografów turystyki i rekreacji – „Partnerstwo dla rozwoju” (Network of tourism and leisure geographers – ‘Partnership for development’).

Wiosną 2016 r. w Wiśle odbyło się spotkanie grupy geografów, w trakcie którego zdecydowano o zawiązaniu nowej międzyuczelnianej struktury, której celem będzie prowadzenie wspólnych badań, wymiana doświadczeń oraz popularyzacja wiedzy z zakresu turystyki i rekreacji.

W 2017 r. podpisaliśmy oficjalne porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej między czterema uniwersytetami: Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Wrocławskim. Zostało ono sygnowane przez: Prorektora UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej – prof. Ryszarda Naskręckiego, Dziekana WGiG UJ – prof. Bolesława Domańskiego, Dziekana WGiSR UW – prof. Macieja Jędrusika oraz Dziekana WNZKŚ UWr – prof. Henryka Marszałka.

Głównym zadaniem Porozumienia geografów turystyki i rekreacji – „Partnerstwo dla rozwoju” jest podejmowanie wspólnych inicjatyw badawczych i dydaktycznych, mających na celu:
– rozwijanie na polu nauk geograficznych nowych ujęć, koncepcji teoretycznych oraz modeli badania aktywności turystyczno-rekreacyjnej człowieka i jej uwarunkowań w aspekcie przestrzenno-czasowym;
– identyfikację zachodzących przemian w zakresie form realizacji czasu wolnego, ich determinant oraz mechanizmów, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej;
– identyfikację kierunków, uwarunkowań i mechanizmów przemian funkcjonalno-przestrzennych obszarów recepcji turystycznej w Polsce i na świecie;
– wymianę informacji na temat prowadzonych badań i ich rezultatów;
a ponadto:
– wymianę doświadczeń w zakresie programów edukacyjnych oraz podejmowania wysiłków w celu ich propagowania;
– wymianę studentów w zakresie odpowiadającym możliwościom organizacyjnym każdego z wydziałów;
– popularyzację wiedzy na temat uwarunkowań i kierunków rozwoju turystyki w Polsce i na świecie, a także sposobów i form realizacji czasu wolnego.
Z czasem do grona geografów z wyżej wymienionych ośrodków akademickich, zaczęli dołączać przedstawiciele kolejnych jednostek naukowych i innych instytucji.

W ramach sieci badawczej GeoLabTur regularnie organizujemy seminaria metodologiczne z geografii turyzmu, gdzie w kameralnym gronie i przyjaznej atmosferze są omawiane założenia metodologiczne prac habilitacyjnych i doktorskich, a także koncepcje wspólnych przedsięwzięć badawczych. Na przełomie stycznia i lutego 2020 roku zorganizowaliśmy w Rwandzie pierwsze terenowe seminarium pt. Turystyka a funkcjonowanie przyrodniczych obszarów chronionych w warunkach przeludnienia.

Realizujemy wspólne projekty badawcze o różnorodnej tematyce związanej z rozwojem turystyki w różnych kontekstach przestrzennych, środowiskowych i funkcjonalnych. Dotychczas interesowały nas między innymi takie zagadnienia, jak: działalność apartamentów i krótkoterminowy wynajem mieszkań w polskich miastach, marnotrawienie żywności i jego uwarunkowania, turystyka akademicka – mobilność kadry akademickiej, oddziaływanie parków narodowych na lokalną gospodarkę, postawy społeczności lokalnych wobec turystyki masowej.

Zainteresowanie naszymi badaniami zaowocowało przygotowaniem kilku projektów aplikacyjnych na rzecz rozwoju lokalnego, grup społecznych i środowisk gospodarczych.

Jesteśmy zaangażowani także w działalność charytatywną. Obecnie realizujemy – przy wsparciu wielu osób – budowę przedszkola w położonej na północy Rwandy wiosce Kinoni.